Képviselő testület

Molnár Gyula

Polgármester

Bödőcs Tiborné

Alpolgármester

Lászlóné Bödőcs Anna Erika

Kasza Zsolt

Ódor Richárd

Bizottságok

Feladat- és hatáskörök

1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait.

2. Javaslatot tesz a költségvetésben biztosított előirányzatok alapján a közbeszerzési terv tartalmára.

3. Előkészíti és előzetesen véleményezi a Képviselő-testület valamennyi pénzügyekkel és gazdálkodással kapcsolatos döntését, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

4. Ellenőrzi a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testület pénzügyi vonatkozású döntéseit előkészítő és azok végrehajtására irányuló munkáját.

5. Részt vesz az éves költségvetési javaslat előkészítésében, véleményezi az éves költségvetési koncepciót, ellenőrzi a költségvetés végrehajtását.

6. Véleményezi az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési javaslatot, a költségvetés módosításáról szóló előterjesztéseket és a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló tervezeteit, valamint a következő év költségvetési koncepcióját és az önkormányzat gazdasági programját.

7. A gazdálkodás ellenőrzését az elfogadott ellenőrzési terv alapján szervezi.

8. Előkészíti a hatósági árakkal, a Képviselő-testület által megállapítandó egyéb díjakkal kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket.

9. Civil szervezetek pályázatainak elbírálásakor javaslatot tesz a Képviselő-testület felé az egyes támogatások összegére vonatkozóan

10. Javaslatot dolgoz ki az önkormányzat vagyongazdálkodásának korszerűsítésére, javítására.

11. Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál és intézményeinél a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.

12. Vizsgálja az önkormányzatnál a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

13. Véleményezi a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beruházásokra, felújításokra beérkezett ajánlatokat.

14. Évente a zárszámadás előkészítésének keretében vizsgálja, hogy megvalósult-e az ésszerű költségtakarékosság.

15. Szakmailag együttműködik az önkormányzat által megbízott belső ellenőrrel.

16. Előkészíti, illetve véleményezi a gazdálkodási tárgyú döntések (határozatok, rendeletek) tervezeteit és azokat a Képviselő-testület elé terjeszti.

17. Rendszeresen elvégzi a pénzügyi, gazdálkodási tárgyú rendeletek felülvizsgálatát, e rendeletek alkotására javaslatot tesz, figyelemmel kíséri azok hatályosulását.

18. Figyelemmel kíséri az önkormányzat részvételével alakult gazdasági társaság tevékenységét, rendszeres tájékoztatást kér.

19. A díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről illetve a „Felsőpakony Községért” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet alapján javaslatot tesz az önkormányzati kitüntetésekre.

20. Véleményt nyilvánít a hulladékgazdálkodási koncepciókról, tervekről.

21. Véleményt nyilvánít a település környezetvédelmi és területfejlesztési koncepcióiról, programjairól, valamint az egyéb szakági tervekről, programokról.

22. Véleményt nyilvánít a településrendezéssel kapcsolatos feladatokról, koncepciókról, tervekről.

23. Véleményt nyilvánít a településrendezési tervek egyeztetésének szempontjairól.

24. Szoros partneri kapcsolatra törekszik a megyei és regionális fejlesztésben érintett szervekkel.

25. Figyelemmel kíséri, szervezi és ellenőrzi a helyi közszolgáltatások körében:

– a településfejlesztési, településrendezési,

– lakásgazdálkodási,

– vízgazdálkodási,

– a helyi közutak és közterületek fenntartásával,

– településtisztasággal és egyéb kommunális szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységet.

26. Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére és jutalmazására, továbbá az alpolgármester tiszteletdíjának emelésére.

27. Felülvizsgálja és javaslatot tesz a képviselők tiszteletdíjának emelésére

28. Előzetesen véleményezi a helyi adók megállapítására vonatkozó önkormányzati rendeletek tervezetét

29. Gazdasági Programot véleményezi

30. Elvégzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről

31. Összeférhetetlenségi ügyek vizsgálata

Megszakítás